• +359-886-600866
 • customs@customsagencybg.com

още инфо

още инфо

СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ

„МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД предоставя специални услуги за клиенти с индивидуални договорености (Възложители). За тези клиенти са разработени специални правила за комуникация, обработка на документация и т.н.. Основните цели на правилата са:

 • Осигуряване предоставянето на клиентите на Възложителя максимално достъпна и същевременно професионално изчерпателна и конкретна информация, относно процедурите, свързани с митническото оформяне на техните пратки.
 • Осъществяване на комуникация с клиентите на възложителя, включително приемане на обратни обаждания и консултиране на клиентите на възложителя при възникнали въпроси.
 • Непрекъснат работен процес между двете страни (възложител и изпълнител) в реална среда.
 • Осигуряване на непрекъсната on-line и физическа комуникация при приемно-предаване на документи между страните (възложител и изпълнител).
 • Следене на всички актуални промени в митническо законодателство на Република България и на пряко приложимото такова на ЕС
 • Уведомяване на клиентите на Възложителя при настъпили промени и нови изисквания, които са относими към митническото оформяне на техните пратки.

СПЕЦИФИЧНИ МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

         „МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД предоставя на своите клиенти обслужване на специфични митнически процедури и /по-специално/ обработка на специфични по вид стоки.

 • Военна продукция
 • Медицински изделия
 • Акцизни стоки
 • ОСП /селскостопански/стоки
 • Митнически икономически режими
 • Цялостна обработка на куриерски пратки, като подизпълнител.
 • „МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД предлага услугата по подготовката, привеждане в съответствие  и  кандидатстване на икономически оператори за придобиване на разрешение за ОИО „Митнически опростявания” и „Сигурност и безопасност, чрез:
 • Заснемане на действащите практики и процедури за дейността.
 • Отчитане  степента на готовност на дружеството
 • Разработване и имплементиране на необходимите процедури, правила и практики за покриване на критериите и условията за придобиване на разрешение за ОИОМО/СБ.
 • Съставяне и пълна окомплектовка на необходимите документи за кандидатстване за разрешение за ОИОМО/СБ (въпросник за самооценка, заявление, приложения към заявлението, процедури, заповеди , договори и др.).
 • Оказване на съдействие за изпълнението на евентуални предписания и препоръки от одитният доклад на митническите органи.
 • ПОКРИВАНЕ НА КРИТЕРИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

„МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ЕООД“, в качеството си но ОИОМО с №

BG AEOC2063929230117 в ролята си на „митнически представителпредлага услугата по покриване на условията за изпълнение на критерия за професионална компетентност и практически стандарти съгласно чл. 39, буква г) от МКС , чрез сключване на договор.

 • „МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД извършва митническо представителство пред всички митнически учреждения на територията на гр. София.
 • „МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД извършва митническо представителство на всички приложими нормативно митнически режими.

МИТНИЧЕСКО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

         Митническото освобождаване на стоките, се осъществява на няколко          етапа:

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНЦИЯ НА „МИТНИЧЕСКА АГEНЦИЯ“ ЕООД

 • Екипа на дружеството е от дългогодишни професионалисти в областта на митническото представителство.
 • Всички служители покриват изискванията за професионална компетенция чрез дългогодишния си професионален опит, като митнически представители и всички са успешно завършили обучение и са положили финален изпитен тест за придобиване на професионална квалификация „Митнически Посредник“ в съответствие с концепцията за ОИО по проект по „Повишаване на административния капацитет на „Български съюз за митническо и външнотърговско обслужване“ и постигане на партньорство с държавната администрация от 2009г. „Български съюз за митническо и външнотърговско обслужване е браншова организация призната от митническите органи.
 •  „МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ “ ЕООД е член на БСМВО.

ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „МИТНИЧЕСКА АГEНЦИЯ“ ЕООД

Системата от регламенти, наръчници, вътрешни процедури, инструкции и други оперативни документи, регулиращи дейността на „МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ“ ЕООД цели нормативно съответствие и ограничаване на рисковете в дейността на дружеството, свързана с качеството на предлаганите услуги и елиминиране на рисковете при прилагането на митническото и данъчно законодателство.

При създаване и внедряване на тези вътрешни документи и правила се прилагат, действащите към момента на утвърждаването им, нормативни актове, като се съобразяват процесът на работа, правилата за управление и контрол на дейността и всички други относими външни и вътрешни фактори.

 Допълнителна отговорност е и обявяването на основните приоритети на дружеството:

 • Удовлетвореност на клиентите;
 • Създаване на механизми за взаимноизгодни отношения с клиентите;
 • Удовлетворяване на приложимите изисквания на заинтересованите страни, в това число и контролните органи на Република България;
 • гарантиране на качеството на предоставяните услуги;
 • предлагане на решения, иновативни разработки и алтернативи, задоволяващи очакванията на клиента;
 • осигуряване на интелигентна логистика и качествен контрол.